Toimitusehdot

ETTL:n yleiset toimitusehdot

Hyväksytty Viron painoteollisuusliiton (ETTL) yleiskokouksessa 27. maaliskuuta 2003.

ETTL:n hallitus voi muuttaa yleisiä toimitusehtoja Viron velvoiteoikeuslain mukaisesti (yleiskokouksen päätös 27.3.2003).

  1. Käsitteet

Toimitusehdot – nämä toimitusehdot (jäljempänä toimitusehdot) ovat vakioehtoja Viron velvoiteoikeuslain tarkoituksessa. Jos sopimuksessa ei toisin määrätä, Toimeksisaaja ja Toimeksiantaja noudattavat Toimitusehtoja.
Toimeksisaajat – ETTL:n jäsenet
Toimeksiantajat – ETTL:n jäsenille toimeksiantoja antavat asiakkaat
Osapuolet – Toimeksisaaja ja Toimeksiantaja yhdessä
Toimeksiannot – työt ja palvelut, joita Toimeksiantajat tilaavat Toimeksisaajilta
Tarjous – Viron velvoiteoikeuslain mukainen tarjous (offer)
Hyväksyntä – Viron velvoiteoikeuslain mukainen hyväksyntä
Toimeksiantaja ja Toimeksisaaja noudattavat Toimitusehtoja, jos toisin ei ole sovittu.

  1. Tarjous

Tarjous on Toimeksisaajan Toimeksiantajalle esittämä sopimusehdotus. Sopimusehdotuksen on oltava riittävän perusteellinen (hinta, toimitusaika ja muut oleelliset seikat). Tarjouksen laatinut Toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan hyväksytyn tarjouksen mukaisen Toimeksiannon tarjousta noudattaen. Tarjous on tehtävä kirjallisesti. Tarjous on voimassa 30 päivää sen vastaanottamisesta lukien.

2.2. Jos Toimeksisaaja ei ole määritellyt oleellisia ehtoja riittävän yksityiskohtaisesti Toimeksiantajalle esittämässään tarjouksessa, tällainen tarjous ei ole Toimeksisaajaa sitova tarjous. Tällainen tarjous on Toimeksisaajan Toimeksiantajalle esittämä tarjousehdotus. Jos Toimeksiantaja on esittänyt Toimeksisaajalle tarjouksen, mutta ei ole merkinnyt tarjoukseen sen voimassaoloaikaa, Toimeksisaaja on velvollinen vastaamaan tarjoukseen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Toimeksiantajan tarjous ja Toimeksisaajan hyväksyntä on laadittava kirjallisina.

2.3. Tarjous raukeaa, jos sitä ei hyväksytä ajoissa tai jos tarjouksen hylkäämisestä ilmoitetaan lähettäjälle.

2.4. Jos tarjouksen vastaus sisältää oleellisia tarjouksen muutoksia, kyseessä on alkuperäisen tarjouksen hylkääminen ja uuden tarjouksen esittäminen.

2.5. Vähäisiä muutoksia sisältävä vastaus tarkoittaa tarjouksen hyväksymistä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tarjouksen lähettäjä ei ilmoita kolmen päivän kuluessa tarjouksen saamisesta hylkäävänsä tarjouksen. Jos tarjouksen lähettäjä ei ilmoita hylkäävänsä tarjouksen, sopimus solmitaan tarjouksen perusteella ja yhdessä hyväksyttyine muutoksineen.

2.6. Toimeksisaaja laatii tarjouksen yleensä veloituksetta. Jos Toimeksiantaja pyytää Toimeksisaajaa laatimaan sellaisen tarjouksen, jonka laatiminen on tavanomaista työläämpää tai kallimpaa (mallien ja näytteiden laadinta yms.), Toimeksisaaja voi esittää Toimeksiantajalle laskun tarjouksen laadinnasta ennen Toimeksiantajan ehdotuksen hyväksymistä. Tässä tapauksessa Toimeksisaaja sitoutuu laatimaan tarjouksen vasta sen jälkeen, kun Toimeksiantaja on maksanut laskun.

2.7. Toimeksisaaja laatii tarjouksen aina erikseen jokaiselle Toimeksiantajalle. Toimeksiantaja ei saa luovuttaa tarjousta koskevia tietoja kolmansille osapuolille. Toimeksisaaja ei myöskään saa luovuttaa yhteydenpidon aikana saamiaan Toimeksiantajan liiketoimintaan liittyviä tietoja kolmansille osapuolille.

2.8. Jos Toimeksisaaja on liittänyt tarjoukseen piirustuksia, malleja tai muuta aineistoja (jäljempänä Aineisto), ne on suojattu tekijänoikeuksilla, jotka kuuluvat Toimeksisaajalle. Toimeksiantaja voi käyttää Aineistoa ainostaan tarjouksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Toimeksiantaja ei saa välittää Aineistoa kolmansille osapuolille, käyttää sitä omassa liiketoiminnassaan tai muuttaa Aineistoa.

2.9. Tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sopimuksen solmimista osapuolten välillä. Tarjouksessa käsittelemättömissä asioissa noudatetaan näitä Toimitusehtoja.

  1. Hinta

3.1. Hinnan on ilmettävä tarjouksesta. Mahdollinen arvonlisävero on eriteltävä tarjouksessa. Jos Toimeksisaaja laskuttaa hinnan osittain tai kokonaan etukäteen Toimeksiantajalta, tarjoukseen on tehtävä vastaava merkintä.

3.2. Tarjouksessa sovittu hinta voi poiketa Toimeksiannon lopulllisesta hinnasta vain silloin, kun Osapuolet sopivat tästä kirjallisesti. Toimeksisaajalla on oikeus vaatia hinnan oikaisemista, jos:
• Toimeksiantajan Toimeksiannon suorittamista varten antama aineisto ei sovi käyttötarkoitukseen, ja Toimeksisaajan on käytettävä omaa aineistoaan;
• Toimeksiantaja muutti alkuperäistä tilaustaan Toimeksiantoa suoritettaessa;
• Toimeksiannon aikana oli tehtävä ylimääräisiä töitä, joista ei ollut alun perin sovittu.

3.3. Ellei toisin ole sovittu, kuljetus- ja varastointikustannukset maksaa Toimeksiantaja, ja nämä kulut eritellään tarjouksessa.

  1. Suorittaminen, luovutus ja hyväksyntä

4.1. Toimeksiannon suorittaminen perustuu Viron velvoiteoikeuslain toimeksiantosopimuksia koskeviin lainkohtiin.

4.2. Toimeksiantaja sitoutuu hyväksymään valmiin Toimeksiannon. Toimeksianto on hyväksytty myös silloin, kun Toimeksiantaja ei perustellusti hylkää valmista Toimeksiantoa Toimeksiantajan myöntämän kohtuullisen ajan kuluessa. Toimeksisaajalla on oikeus esittää lasku Toimeksiantajalle suoritetusta Toimeksiannosta yhdessä viivästyskorkoineen ja varastointikuluineen välittömästi suoritetun Toimeksiannon hyväksyntää koskevan määräajan ylittyessä.

4.3. Jos Toimeksiantaja ylittää Toimeksisaajan määrittelemän määräajan yli 30 päivällä, eikä Toimeksiantaja ole tämän ajan kuluessa hyväksynyt Toimeksiantoa, Toimeksisaaja ei ole enää velvollinen varastoimaan Toimeksiantoa, eikä hän myöskään enää vastaa sen säilymisestä vaan Toimeksiannon satunnaisen tuhoutumisen riski siirtyy Toimeksisaajalta Toimeksiantajalle. Toimeksiantajan velvollisuus maksaa esitetty lasku, viivästyskorot sekä varastointikustannukset ei kuitenkaan pääty.

4.4. Osapuolet luovuttavat ja hyväksyvät Toimeksiannon (lukuun ottamatta kohdassa 4.3 säädettyä) allekirjoittamalla vastaavan asiakirjan. Toimeksiantajan on ilmoitettava Toimeksiannon puutteista Toimeksisaajalle viimesitään 8 päivän kuluessa Toimeksiannon hyväksymisestä. Puutteita koskeva ilmoitus on esitettävä kirjallisena, ja Toimeksiantajan on kuvailtava puutteita perusteellisesti.

4.5. Toimeksisaaja ei vastaa Toimeksiannon sellaisista puutteista, jotka johtuvat Toimeksiantajan esittämistä virheellisistä aineistoista.

4.5.1. Jos kyseessä on painatus ja Osapuolet ovat sopineet, että Toimeksiantaja hyväksyy vedoksen ennen painatusta, Toimeksisaaja ei vastaa sellaisista vedoksen virheistä, joita Toimeksiantaja ei ole korjannut.

4.5.2. Osapuolen sopimien värivedosten ja paperinäytteiden merkityksettömät poikkeamat eivät oikeuta Toimeksiantajaa purkamaan sopimusta, vaatimaan alennusta jne. Jos Osapuolet eivät pääse sopimukseen tällaisten poikkeamien merkityksestä, erimielisyydet ratkaistaan kohdan 4.6 mukaisesti.

4.6. Jos Toimeksisaaja hyväksyy Toimeksiantajan Toimeksiannon puutteita koskevan reklamaation, Osapuolet sopivat puutteen korjaamisesta, korvaamisesta jne. Jos Toimeksisaaja ei hyväksy Toimeksiantajan Toimeksiannon puutteita koskevaa reklamaatiota, Osapuolet tilaavat asiantuntijatarkastuksen riippumattomalta asiantuntijalta. Asiantuntijalausunnon kulut maksaa hävinnyt osapuoli. Asiantuntijalausunto sitoo osapuolia.

4.7. Jos Osapuolet eivät pääse sopimukseen Toimeksiannon puutteiden korjaamisesta, korvaamisesta jne., erimielisyydet ratkaisee Viron painoteollisuusliiton asiantuntijakomissio.

  1. Osapuolten vastuu Reklamaatiot

5.1. Osapuolet vastaavat sopimuksen puutteellisen noudattamisen toiselle osapuolelle aiheuttamasta todistettavasta vahingosta. Osapuolet eivät vastaa toisilleen aiheutuneista epäsuorista vahingoista (saamatta jäänyt voitto, taloudellisen toiminnan häiriintyminen jne.). Osapuolet esittävät reklamaatiot kirjallisesti. Toimeksiantaja esittää työn laatua koskevat reklamaatiot viimeistään 8 päivän kuluessa Toimeksiannon vastaanottamisesta. Jos Toimeksiantaja ei ole noudattanut kohdan 4.3. mukaisesti Toimeksisaajan ilmoittamaa määräaikaa, Toimeksiantajan reklamointioikeus mitätöityy.

5.2. Toimeksiantaja palauttaa sopimuksen ehtoja vastaamattoman Toimeksiannon Toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Palautettavat Toimeksiannot luovutetaan Toimeksisaajalle vastaavalla asiakirjalla (jäljempänä Palautustodistus), johon merkitään palautuksen syy ja jonka Osapuolten valtuutetut edustajat allekirjoittavat. Palautustodistuksen allekirjoittaminen ei tarkoita sitä, että Toimeksisaaja hyväksyy Toimeksiantajan reklamaation. Jos Toimeksisaaja ei hyväksy Toimeksiantajan reklamaatiota, hän ilmoittaa tästä Toimeksiantajalle kolmen päivän kuluessa Palautustodistuksen allekirjoittamisesta. Tässä tapauksessa osapuolet sopivat erimielisyyden ratkaisemisesta kohdan 4.6 mukaisesti.

Ylivoimainen este

6.1. Osapuolten sopimukseen perustuvien velvoitteiden rikkominen on hyväksyttävää silloin, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on tilanne, johon osapuoli ei voinut vaikuttaa,eikä häneltä voitu kohtuudella odottaa, että hän olisi sellaisen ennakoinut sopimusta solmiessaan tai välttäisi sen tai selviytyisi siitä tai sen seurauksista. Osapuolten hyväksymä ylivoimainen este on lakko, työnseisaus, tulipalo tai muu vastaava este.

6.2. Osapuoli, jonka toimintaa ylivoimainen este haittaa, on velvollinen ilmoittamaan tästä toiselle osapuolelle viipymättä.

  1. Toimeksiannon viivästyminen ja poikkeamat sovituista painosmääristä

7.1. Jos Toimeksisaaja ei pysty noudattamaan sovittua toimitusaikaa työvoiman tai raaka-aineiden puuttumisen, koneiden rikkoontumisen tai muun sellaisen syyn vuoksi, jota hän ei voinut ennakoida sopimusta solmiessaan, hän ilmoittaa tästä viipymättä Toimeksiantajalle. Tässä tapauksessa Toimeksiantajalla on oikeus purkaa sopimus. Jos Toimeksiantaja ei pura sopimusta, Osapuolet sopivat uuden toimitusajan.

7.2. Jos kohdassa 7.1. mainittu este tekee sopimuksen noudattamisesta ylivoimaisen vaikeaa tai tappiollista Toimeksisaajalle, Toimeksisaajalla on oikeus purkaa sopimus. Toimeksisaaja ilmoittaa sopimuksen purkamisesta Toimeksiantajalle kirjallisesti. Tässä tapauksessa ei Toimeksiantajalla ole oikeutta vaatia korvausta vahingoista, mutta Toimeksisaajan on kuitenkin palautettava Toimeksiantajalle kaikki Toimeksiantajan hänelle Toimeksiannon suorittamista varten luovuttamat aineistot, ja jos tämä ei ole mahdollista, Toimeksisaajan maksettava aineistoista korvaus.

7.3. Jos Toimeksianto on painotuote ja Osapuolet ovat sopineet enintään 20 000 kappaleen painosmäärästä, todellinen painosmäärä voi poiketa sovitusta 10%:n verran. Suuremmissa tilauksessa todellinen painosmäärä voi poiketa sovitusta 5%. Todellisen painosmäärän ja sovitun painosmäärän välinen erotus maksetaan tarjouksessa sovitulla tavalla.

  1. Maksuehdot

8.1. Osapuolet sopivat Toimeksiannon hinnasta tarjouksessa. Jos tarjouksessa ei ole toisin sovittu, Toimeksisaaja esittää Toimeksiannon luovutus- ja hyväksyntäasiakirjan kanssa laskun Toimeksiantajalle. Laskun maksuehto on 7 päivää. Osapuolet voivat sopia, että Toimeksiantaja maksaa Toimeksiannon osittain tai kokonaan etukäteen, ja Osapuolet voivat sopia myös osamaksusta. Jos Osapuolet ovat sopineet ennakkomaksusta, Toimeksisaaja ei ole velvollinen aloittamaan Toimeksiannon suorittamista ennen kuin Toimeksiantaja on maksanut laskun.

8.2. Jos tarjouksessa ei ole toisin sovittu, Toimeksisaajalla on oikeus vaatia Toimeksiantajalta viivästyskorkoa 0,15% päivässä viivästyneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä.

8.3. Jos Osapuolet ovat sopineet ennakkomaksusta tai osamaksusta, Toimeksisaaja ei ole velvollinen luovuttamaan Toimeksiantoa, ennen kuin Toimeksiantaja on maksanut eräpäivän ylittäneet laskut. Toimeksisaajalla on oikeus pantata hänen hallussaan oleva Toimeksiantajan irtaimisto (mallit, aineistot jne.) maksun suorittamisen vakuudeksi.

  1. Omistusoikeus ja tekijänoikeudet

9.1. Toimeksisaajan Toimeksiannon suorittamista varten hankkimat työvälineet, kuvanauhat, ohjelmistot jne. ovat Toimeksisaajan omaisuutta, eikä niiden omistusoikeus siirry Toimeksiantajalle Toimeksiannon luovuttamisen jälkeen. Tilaajan toimeksiannosta suoritettu Toimeksianto kuuluu Toimeksisaajalle siihen saakka, kunnes Toimeksiantaja on maksanut Toimeksiannon kokonaan. Toimeksiannon omistusoikeus siirtyy Toimeksiantajalle sen jälkeen, kun kaikki Toimeksiantoon liittyvät laskut (myös viivästyskorkolaskut) on maksettu kokonaan.

9.2. Toimeksiannon satunnaisen tuhoutumisen riski siirtyy Toimeksisaajalta Toimeksiantajalle Toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen – ei omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Jos Toimeksianto on suojattu tekijänoikeuksin, ne siirtyvät Toimeksisaajalta Toimeksiantajalle Toimeksiannon maksamisen yhteydessä. Moraaliset tekijänoikeudet jäävät Toimeksisaajalle. Jos Toimeksiantajan tilaama Toimeksianto on suojattu tekijänoikeuksilla, Toimeksiantaja vastaa tarvittavien lisenssien hankkimisesta sekä tekijänoikeuspalkkioiden maksamisesta.

9.3. Toimeksiantajan Toimeksisaajalle Toimeksiannon suorittamista varten luovuttamat aineistot kuuluvat Toimeksiantajalle. Toimeksisaaja palauttaa sellaiset aineistot Toimeksiantajalle, joita ei käytetty suoranaisesti Toimeksiannon suorittamiseen, Toimeksiannon luovuttamisen jälkeen (lukuun ottamatta kohdassa 8.3 esitettyä). Jos Toimeksiantaja haluaa, että Toimeksisaaja vakuuttaa aineistot, Toimeksisaajan on vakuutettava aineistot edellyttäen, että Toimeksiantaja maksaa vakuuttamiseen liittyvät kulut.

  1. Muut ehdot

10.1. Jos Viron lainsäädäntö edellyttää tietynlaisten painotuotteiden kappaleiden (jäljempänä Vapaakappaleet) luovuttamista kirjastoille ja muille vastaaville laitoksille, Toimeksisaaja valmistaa tällaiset Vapaakappaleet Toimeksiantajan kustannuksella sopimuksessa sovitun painatusmäärän lisäksi ja lähettää ne näille laitoksille Toimeksiantajan maksaessa kulut.

10.2. Osapuolten väliset erimielisyydet ratkaisee tarvittaessa ETTL:n asiantuntijakomitea, jonka kokoonpanon molemmat Osapuolet ovat hyväksyneet. ETTL:n asiantuntijakomission lausunto on lopullinen, ja hävinnyt osapuoli maksaa asiantuntijalausuntoon liittyvät kulut.